۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

sitemap ravar

Skip Navigation Links.
Collapse معرفیمعرفی
شهرستان راور
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
مرکز بهداشت
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست شبکه بهداشت و درمان
معاونت بهداشتی
مدیریت بیمارستان
کارشناس نظارت بر درمان
Collapse مرکز بهداشتمرکز بهداشت
نوبت دهی واکسیناسیون
Collapse خدماتخدمات
صدور کارت بهداشت
تایید محل کسب اصناف
مشاوره قبل از ازدواج
آزمون
Collapse واحد های فنیواحد های فنی
Collapse معاونت فنیمعاونت فنی
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse گسترش و نظام ارجاعگسترش و نظام ارجاع
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse سلامت خانوادهسلامت خانواده
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse سلامت محیط و کارسلامت محیط و کار
معرفی کارکنان
Collapse اهداف و رسالتاهداف و رسالت
سلامت محیط
سلامت حرفه ای
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
سلامت محیط
سلامت حرفه ای
Collapse مبارزه با بیماری هامبارزه با بیماری ها
معرفی کارکنان
Collapse اهداف و رسالتاهداف و رسالت
بیماری های واگیر
بیماری های غیر واگیر
Collapse شرح وظایفشرح وظایف
بیماری های واگیر
بیماری های غیر واگیر
Collapse سلامت دهان و دندانسلامت دهان و دندان
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse تغذیهتغذیه
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse سلامت نوجوانان و مدارسسلامت نوجوانان و مدارس
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse سلامت روانسلامت روان
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse مدیریت کاهش خطر بلایامدیریت کاهش خطر بلایا
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی
معرفی کارکنان
اهداف و رسالت
شرح وظایف
Collapse واحد های اداریواحد های اداری
Collapse امور اداریامور اداری
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse کارگزینیکارگزینی
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse امور مالیامور مالی
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse دبیرخانهدبیرخانه
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse نقلیهنقلیه
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse کارپردازیکارپردازی
معرفی کارکنان
شرح وظایف
Collapse مراکز خدمات جامع سلامتمراکز خدمات جامع سلامت
Collapse مرکز شهری شفامرکز شهری شفا
پایگاه شفا
پایگاه امام رضا(ع)
پایگاه سجادیه
Collapse مرکز شهری و روستایی هجدکمرکز شهری و روستایی هجدک
پایگاه هجدک
خانه بهداشت گورک
خانه بهداشت حرجند
Collapse مرکز روستایی فیض آبادمرکز روستایی فیض آباد
خانه بهداشت فیض آباد
خانه بهداشت کهنوج
خانه بهداشت گوجهر
خانه بهداشت طرز
Collapse مرکز روستایی تقی آبادمرکز روستایی تقی آباد
خانه بهداشت تقی آباد
خانه بهداشت ریحان
خانه بهداشت دهوج
خانه بهداشت ده علی
خانه بهداشت خورند
Collapse بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
Collapse معرفی بیمارستانمعرفی بیمارستان
تاریخچه
درجه اعتبار بخشی
رسالت بیمارستان
نقشه راهنما
خدمات قابل ارائه
تیم مدیریتی
Collapse بخش های بیمارستانبخش های بیمارستان
Collapse درماندرمان
اورژانس بیمارستان
بخش بستری بیمارستان
زایشگاه بیمارستان
مراقبت های ویژه قلب (CCU)
اتاق عمل
دیالیز بیمارستان
کلینیک ترک اعتیاد
Collapse کلینیک تخصصیکلینیک تخصصی
برنامه پزشکان متخصص
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
رادیولوژی
آزمایشگاه
Collapse واحد پشتیبانواحد پشتیبان
دفتر پرستاری
بهبود کیفیت
تجهیزات پزشکی
تأسیسات
حراست
فناوری اطلاعات
بهداشت محیط
کارگزینی بیمارستان
دبیرخانه بیمارستان
امور مالی بیمارستان
مدیریت اطلاعات سلامت
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
منشور حقوق بیمار
قوانین و مقررات
قوانین بستری
نحوه نوبت دهی درمانگاه
بیمه های طرف قرارداد
تعرفه ها
پزشکان
رسیدگی به شکایات
تلفن های ضروری
مراکز حمایتی
Collapse آموزشآموزش
خود مراقبتی
سلامت معنوی بیماران
Collapse آموزش همگانیآموزش همگانی
سرطان
سکته مغزی
دیابت
فشار خون
Collapse خود مراقبتی کارکنانخود مراقبتی کارکنان
ایمنی و سلامت شفلی
مدیریت استرس
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
ارتباط با شبکه بهداشت
Collapse میز خدمات الکترونیکیمیز خدمات الکترونیکی
آموزش سلامت
حقوق شهروندی در نظام سلامت
خود مراقبتی کارکنان
نوبت دهی
ثبت شکایات بهداشتی
پاسخگویی سلامت
میز خدمت الکترونیکی دانشگاه