۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 671

شرح وظایف

 

*تهیه احکام پرسنلی (رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی تبصره ۳ و ۴ و قرارداد پزشک خانواده)

*انجام امور مربوط به ارتقاء گروه (طبقه)

*انجام امور مربوط به نقل و انتقال کارکنان

*انجام امور مربوط به انتصاب کارکنان

*انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل (شرکتی به قراردادی، قراردادی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

*انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی

*انجام امور مربوط به تمدید مأموریت نیروهای مأمور

*انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر ردیف

*صادر نمودن انواع ابلاغ ها

*تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

*تنظیم انواع لیستهای هزینه مهد، حق لباس، و...

*انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح آن

*انجام کلیه امور مربوط به اعلام شروع بکار و پایانکار، توقف از طرح و انصراف از طرح نیروی های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

*انجام کلیه امور مربوط به مرخصی ها و ذخیره مرخصی ها

*انجام کلیه امور مربوط به مأموریت ها

*تهیه و تنظیم لیست گواهی انجام کار پرسنل

*تهیه و تنظیم انواع گزارشات از جمله گزارشات آماری

نظر شما :
captcha