۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد    تعداد بازدید : 777

شرح وظایف

 

برنامه خودمراقبتی فردی:

 برگزاری جلسات توجیهی به منظور معرفی برنامه و جلب حمايت از برنامه توسط  كارشناس مسوول آموزش و ارتقای سلامت

نظارت بر جذب و تربیت سفیران سلامت خانوار

نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای سفیران سلامت خانوار

ارزشیابی برنامه خودمراقبتی فردی )تربیت سفیر سلامت خانوار(

 استخراج شاخص "درصد پوشش برنامه خودمراقبتی فردی " به صورت ماهانه

 

برنامه خودمراقبتی سازمانی :

 جلب حمايت همه جانبه برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در راستای خودمراقبتی سازمانی

برنامه ريزی دوره های آموزشی )كارگاه برنامه ريزی عملیاتی مشاركتی

برگزاری شورای ارتقای سلامت در محل كار در خصوص برنامه خودمراقبتی سازمانی

 استخراج شاخص "درصد پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی " به صورت ماهانه

 ارزشیابی برنامه خودمراقبتی سازمانی

 

برنامه خودمراقبتی اجتماعی :

 جلب حمايت همه جانبه برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در راستای خودمراقبتی اجتماعی

 برنامه ريزی دوره های آموزشی )كارگاه برنامه ريزی عملیاتی مشاركتی ( برای اعضای مجامع سلامت )در خصوص برنامه خودمراقبتی اجتماعی(

 استخراج شاخص "درصد پوشش برنامه خودمراقبتی اجتماعی " به صورت ماهانه

ارزشیابی برنامه خودمراقبتی اجتماعی

 

سفیر سلامت دانشجو:

 نظارت بر جذب و تربیت سفیران سلامت دانشجو

 نظارت بر برگزاری كلاس های آموزشی سفیران سلامت دانشجويی

 نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت های سفیران سلامت دانشجو

 

سفیر سلامت دانش آموز:

 نظارت بر جذب، تربیت سفیران سلامت دانش آموزی

 نظارت بر برگزاری كلاس های آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی

 نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت های سفیران سلامت دانش آموزی

 

سفیر سلامت محله:

نظارت بر جذب و تربیت سفیران سلامت محله به ازای هر 20 خانوار

نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت های سفیران سلامت محله

نظارت ورود اطلاعات سفیران سلامت محله برروی سامانه سیب توسط هريک از مراقبین سلامت

 

توانمندسازی مراقبین و بهورزان:

توانمند سازی مراقبین وبهورزان در راستای برنامه ملی ترويج و توسعه خودمراقبتی و سفیران سلامت خانوار و محله

 

برنامه جامع آموزش سلامت همگانی:

 طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی جهت ارتقای سواد سلامت جامعه

 طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی در راستای توانمند سازی جامعه جهت مراقبت از خود

 طراحی ، اجرا و ارزشیابی مجموعه كمپین های آموزش سلامت همگانی

 توسعه و ساماندهی آموزشهای گروهی به منظور ارتقای سواد سلامت

نظارت، پايش و ارزشیابی دوره های آموزشهای گروهی ملی

 

نیازسنجی سلامت:

 اجرای برنامه نیاز سنجی مبتنی بر شیوه نامه نیازسنجی سلامت ابلاغ شده

 تشکیل كمیته نیازسنجی به رياست ريیس مركزبهداشت و دبیری مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت

 توانمند سازی كارشناسان جهت اجرای نیاز سنجی سلامت و تعیین اولويت های سلامت جامعه

 طراحی ، اجرا و ارزشیابی مداخلات ارتقای سلامت با توجه به اولويت های استخراج شده از نیازسنجی

 

مديريت تولید رسانه های آموزش و ارتقای سلامت:

بارگذاری رسانه های آموزشی تولید شده و در دست اجرا توسط ستاد شهرستانها در سامانه ارس

برنامه خودمراقبتی در مدارس:

برنامه ريزی دوره های آموزشی راهنمای جامع آموزش سلامت ويژه معلمان

نظارت بر برنامه تربیت سفیران سلامت دانش آموز

نظارت بر اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی در مدارس

 

ساير فعالیتهای مورد انتظار:

اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف دفتر آموزش و ارتقای سلامت

اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهداشتی

جلب حمايت همه جانبه برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

برنامه ريزی و اجرای پايش و نظارت های محیطی از مراكز تابعه

همکاری و مشاركت در برنامه های مناسبتی با ساير واحد های بهداشتی جهت حساس سازی آحاد جامعه برای آموزش و اطلاع رسانی

نظر شما :
captcha