۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 799

اهداف و رسالت

 

- ارتقاء سطح آگاهي ، نگرش ، مهارت و عملكرد بهداشتي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماي در ابعاد مختلف سلامت ، فكري ،جسمي ، رواني ، عاطفي ،اجتماعي و اقتصادي

- كاهش عادات و رفتارهاي تهديد كننده سلامت فردي و اجتماعي دانش آموزان در ابعاد مختلف سلامت ، فكري ،جسمي ، رواني ، عاطفي ،اجتماعي و اقتصادي

- ارتقاء سطح سلامت اولياء مدارس و توانمندسازي آنها در شناخت و رعايت استانداردهاي سلامت مدارس و جمعيت دانش آموزي

- توانمند سازي اولياء دانش آموزا ن نسبت به مفاهيم سلامت و نيازهاي رشد وتكامل دانش آموزان در مراحل مختلف رشد و نقش والدين در تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت فرزندان خويش

- تشخيص ، شناسائي به موقع اختلالات احتمالي در سنين مدرسه و مداخله منطقي در كاهش بار بيماريها ، اختلالات و حوادث در بين دانش آموزان و مدارس

تشخيص وشناسائي به موقع اختلالات احتمالي معلمين و كادر آموزشي و اداري مدارس و مداخله منطقي در كاهش بار بيماريها ، اختلالات و حوادث احتمالي

- مراقبت مستمر از بيماريهاي شايع احتمالي ( واگير وغير واگير ) در بين دانش آموزان ، معلمين ، كادرغير آموزشي مدرسه و اولياء دانش آموزان و ايمنسازي به موقع آنها

- بررسي و شناسائي كانون هاي خطر ( عوامل محيطي ، فيزيكي و بيولوژيكي موثر برسلامت دانش آموزان و اولياء مدارس ودانش آموزان ) وانجام مداخله به موقع در جهت كنترل آنها

- استانداردسازي مدارس سالم از ابعاد مختلف ارتقاء سلامت ( فكري ، رواني و عاطفي ، جسمي ، اجتماعي ، اقتصادي )

- افزايش مشاركت مدارس و دانش آموزان در فرهنگ سازي ارتقاء سلامت در جامعه وخانواده

نظر شما :
captcha