۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 787

شرح وظایف

 

*جمع آوري، جمع بندي داده ها، تجزيه و تحليل اطلاعات، تهيه آمار واحد و گزارش به مراجع ذيربط.

 *نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي مداخلات آموزشي در زمينه برنامه هاي بهداشت مدارس جهت گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس (دانش آموزان، والدين، پرسنل، كاركنان مدارس و معلمين).

 *آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس از طريق پيش بيني و تهيه برنامه اجرايي آموزشی.

*هماهنگي و همكاري با ادارات آموزش و پرورش

 *تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش.

*انجام معاینات سالانه دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت

*هماهنگی با واحد بیماریها جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

*تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس شهرستان(شهری و روستایی)و بازدید منظم از وضعیت بهداشت مدارس

*پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که پس از معاینه دچار اختلال بوده تا رفع نقص

*بررسی وضعیت بهداشتی کلیه مدارس با همکاری واحد بهداشت محیط

*برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

*ارسال پمفلت – پوستر و تراکت با عنوانهای مختلف بهداشتی به آموزش و پرورش جهت توزیع در بین مدارس تحت پوشش

*بررسی نیازهای تجهیزاتی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی درخصوص اجرای برنامه های مدارس

*تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی 

 

نظر شما :
captcha