۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   تعداد بازدید : 1258

شرح وظایف:

1-بررسی نیاز نیروی طرحی واحدهای  مربوطه وارسال اعلام نیاز به معاونت بهداشتی در ابتدای هرماه و  توزیع  نیروهای طرحی با هماهنگی واحدهای مربوطه

2-بررسی نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی مراکز تابعه واعلام به معاونت بهداشتی وهماهنگی

3-تهیه و اجرای برنامه زمانبندی پایش عملکرد مراکزمجری برنامه پزشک خانواده باهماهنگی واحد نقلیه،بهداشت خانواده ، پیشگیری،اموردارویی،بهداشت محیط و حرفه ای ،آموزش سلامت،سلامت روان وارسال پسخوراند به واحدهای پایش شده

4-اعلام تغییرات و جابجایی های مربوط به برنامه پزشک خانواده به حسابداری جهت پرداخت حقوق پوشش مراکز مجری پزشک خانواده به تعداد توسط پزشک جانشین وتوسط پزشک دوم مرکز وتوسط پزشکان اورژانس و ماما جانشین در مواقع مرخصی ماماهای شاغل در برنامه

5-محاسبه جمعیت و کیلومتر مسافت های تحت پوشش تیم سلامت جهت محاسبه حقوق پزشک وماما شاغل در برنامه پزشک خانواده

6-فراخوان پزشکان جهت مراکز بدون پزشک مجری پزشک خانواده واستقرار پزشک در مرکز

7- محاسبه جمعیت شهری و روستایی مراکز تابعه براساس اطلاعات جمعیتی اعلام شده و تفکیک گروهای سنی

8-بازدید مشترک واحد گسترش و بیمه خدمات درمانی جهت پایش پزشکان و ماماهای  تیم سلامت

9-جمع آوری آمار ماهیانه و آمارسه ماهه مجری برنامه پزشک خانواده کنترل و بررسی ورفع اشکال آمار، جهت ثبت سیستم وارسال آمار به معاونت بهداشتی

10-اعلام روزانه عدم حضور پزشکان وماماهای شاغل در برنامه به اداره بیمه سلامت رفسنجان

11-تأمین نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و تابعه

12-تأمین منابع, تجهیزات پزشکی و اداری, ساختمانی و نیروی انسانی لازم جهت مراکز

13-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

واحد آمار:

1- ثبت كامپيوتري آمارهاي ماهيانه ، فصلي ، شش ماهه ، غربالگري و..

2-آمارهاي ماهيانه : تنظيم خانواده ، واكسيناسيون ، بهداشت روان ، شيرمصنوعي ، مرگ و مير ، مراجعين سرپایی

3-آمارهاي فصلي : فشار خون ، ديابت ، دهان و دندان، بهداشت مدارس ، هیپوتییروئیدی

4-آمارهاي شش ماهه : كودك سالم ، مانا

5- آمارهاي غربالگري : فشار خون ، ديابت

6-رفع نقص آمارهاي رسيده از مراكز

7-ارسال به موقع آمارها به استان

8-تجزيه و تحليل آمارها و تهيه عملكرد

9-پيگيري براي چاپ فرم ها ، دفاتر، كارتها و پوشه خانوار

10-توزيع فرم ها و دفاتر و كارتها و پوشه خانوار بين مراكز

11-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

امور ساختمانی:

1-طراحی و ترسیم نقشه ساختمانی

2-نظارت بر طرح های اجرایی

3-نظارت بر تعمیرات ساختمانی

4-انجام امور محوله

 

شرح وظایف امور بهورزی

الف: پذيرش و آموزش

1-توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر هر خانه بهداشت و جلب همكاري مردم شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

2-تنظيم و نشر آگهي پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر

3-جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

ب: باز آموزي و نظارت

1-پايش وارزشيابي علمي خانه هاي بهداشت به همراه تیم پایش مرکز بهداشت به منظور تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان

2-همکاری با مرکز بهداشت دراستخراج و تجزيه وتحليل  نتايج نيازسنجي ها و اولويت بندي آموزشي بهورزان

3-تدوين ، تنظيم و اجراي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس نيازسنجي ها

4-ارزشيابي مستمر برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

5-تنظيم ، اجرا و ارزشيابي برنامه بازآموزي كاردان هاي ناظر مراكز بهداشتي درماني با مشاركت مركز بهداشت شهرستان

ج : سایر وظایف

1-تدوين ، تنظيم و اجراي دوره هاي آموزشي جهت كاركنان در بدو خدمت با مشاركت مركز بهداشت

2-مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در برگزاري دوره هاي آموزش پزشكي جامعه نگر

3-شركت و حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان و كميته هاي مرتبط با آموزش در شهرستان

4-شركت و حضور فعال در تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

5-تشكيل جلسات شوراي مربيان به صورت ماهيانه و بررسي وضعيت دانش آموزان بهورزي

6-تشكيل جلسات شوراي بهورزي شهرستان با حضور نمايندگان بهورزان و بررسي مشكلات خانه ها و مراكز

7-انعكاس مشكلات استاني و كشوري به مركز بهداشت استان مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان .

8-مشارکت در امور فنی بهورزان ( ارشیابی سالیانه - ارتقای شغلی – تغییر عنوان و ...

9-همکاری با فصلنامه بهورز ، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفت

نظر شما :
captcha