۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت   

 

                                                                                                نظرسنجی ها

ردیف عنوان         واحد مربوطه تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان توضیحات لینک
1 نظرسنجی واحد خدمات کلیه واحد ها 99/04/10 99/05/10 12 12 تمام شد  
2 نظرسنجی واحد نگهبانی کلیه واحد ها 99/04/10 99/05/10 12 12 تمام شد  
3 نظرسنجی واحد تاسیسات کلیه واحدها 99/04/10 99/05/10 12 12 تمام شد  
4 نظرسنجی واحدداروخانه کلیه واحدها 99/04/10 99/04/10 12 12 تمام شد  
5 نظرسنجی واحد تغذیه کلیه واحدها 1400/01/17 1400/01/19 12 12 تمام شد  
6- نظرسنجی ازکارکنان  کلیه واحدها 1401/02/26 1401/02/31 12 12   کلیک
7 نظرسنجی    1400/4/28 1400/05/06 12 12 تمام شد  
8 نظرسنجی از آزمایشگاه پرستاران 1400/4/28 1400/05/06 12 12 تمام شد  
9 چک لیست ارزیابی سوپروایزر آموزشی کلیه واحدها 1400/7/10   12 12 تمام شد  
10 مدیر خدمات پرستاری (مترون) کلیه واحدها 1400/7/10   12 12 تمام شد  
11 سوپروایزر در شیفت توسط پرسنل کلیه پرسنل 1400/7/10   12 12 تمام شد  
12 سرپرستار توسط پرسنل تحت سرپرستی کلیه پرسنل 1400/7/10   12 12 تمام شد