۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد    تعداد بازدید : 897

 

ناهید شهسواری

کارشناس بهبود کیفیت   

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 121     

   

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف 

1-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف بیمارستان

2-ارتباط مستمر با مسئولان بیمارستان جهت رفع مشکلات

3- گزارش دهی به مدیریت ارشد سازمان درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت وهرگونه نیاز برای بهبود

4- استقرار واجرای استانداردهای اعتبار بخشی وخودارزیابی بیمارستان

5- بهبود کیفیت وارتقای ایمنی ورضایت بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان

6- کنترل کیفیت خدمات

7- بررسی رضایتمندی ارباب رجوع

8- پایش فرمهای نظر سنجی

9-نظارت بر تشکیل منظم ومستمر کمیته های بیمارستان وعضو ثابت تمام کمیته ها وپایش مستمر انها جهت اجرای مصوبات توسط مسئولین مربوطه

10- نظارت مستمر بر تشکیل جلسات تیم مدیریت اجرایی وستاد تحول سلامت جهت مدیریت کنترل وکاهش هزینه هاوافزایش درآمد

11- شناسایی چالشها ومشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت

12- پایش برنامه بهبود کیفیت با دریافت مشکلات شناسایی شده و نقاط قابل بهبود از طرف مسئول واحدها

13- تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان در تیم مدیریت اجرایی

14- ارائه نتایج کلیه پایشها به تیم مدیریت اجرایی جهت تصمیم گیری و اقدام اصلاحی

15- دریافت ، نظارت وپایش برنامه عملیاتی واحدهای مختلف وارائه برنامه به تیم مدیریت اجرایی جهت تایید واجرا

16-تدوین وپایش شاخصهای عملکردی وفرایندهای بیمارستان وارائه به تیم مدیریت اجرایی جهت تصمیم گیریها

17-تهیه برنامه استراتژیک  بیمارستان با مشارکت مدیران ارشد .


 

 

نظر شما :
captcha