۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر

پزشک

تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1401/9/12

1401/9/13

1401/9/14

1401/9/15

1401/9/16

1401/9/17

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

الهام ایرانمنش

اطفال و نوزادان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

مهدیه سادات جلیلی

داخلی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

فرزانه لشکری زاده

قلب و عروق

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

لیدا مظفریان

زنان و زایمان

*

*

*

*

*

*

*

*

_

_

_

_

عاطفه پریزاد

سونو گرافی

*

_

*

_

*

*

*

_

*

*

*

_

امین سیف الدینی

جراح عمومی

_

_

_

_

_

*

*

_

_

*

*

_

محمد تدین ارجمندی

ارتوپد

_

_

_

_

_

_

_

_

*

_

_

_

سودابه سادات حسینی موسی

اعصاب و روان

_

_

_

_

*

_

_

_

_

_

_

_

مریم فارسی

چشم پزشک

*

*

*

*

*

_

_

_

_

_

_

_