۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد    تعداد بازدید : 714

ملیحه استوارزاده                             

مسئول  واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

شماره تماس:  3-03433729130

داخلی: 142

  

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

1.انجام امور بايگانی پرونده ھای بیماران براساس روش تعیین شده.

٢.تفکیک پرونده ھای بیماران بستری ، بیماران سر پائی و داراس سابقه قبلی.

٣.سعی در حفاظت از پرونده ھا ی بیماران.

٤.توجه کامل به مستندات و دستورالعمل ھای سیستم مديريت کیفیت.

٥.شرکت در دوره ھای آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزايش مھارتھای شغلی.

٦ .کدگذاری صحیح بیماریھا و اقدامات و ثبت کدھای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس دستورالعمل

٧.ھمکاری با کادر پزشکی در زمینه ھای تحقیقاتی و تجزيه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی يا کمیته ھای مربوطه.

٨.اسکن و ثبت پرونده ھای حوادث ترافیکی در سایت مربوطه

٩.پاسخگویی به ارباب رجوع در قبال درخواست پرونده طبق مقررات و با ھماھنگی ریاست و یا مدیریت

١٠.انجام ساير امور محوله در زمینه شغلیطبقنظرمقام مافوق


 

 

نظر شما :
captcha