۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۰ شهريور    تعداد بازدید : 4058

دکتر سعید پیشگویی

مدیر شبکه بهداشت و درمان- ریاست بیمارستان

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی

شماره تماس:  03433729132 

داخلی:  103 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

*پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

*بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

*جلب همکاریهای برون سازمان

*پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

*مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

*نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

*هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

*ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

*اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

*پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

*مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

*انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

*نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

*نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

*نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

*کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

*انتصاب و عزل کارکنان

*شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

*انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق


مهندس مهدی شهیدی

مدیر بیمارستان 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس:  03433729133  

داخلی: 106 و120     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

*مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

*اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

*هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

*هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

*شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

*تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

*کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

*تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

*تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

*نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

*ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

*تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

*ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

*نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

*شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

*مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

*ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

*هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

*هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

*نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

*پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

*پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

*پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی

*نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

*نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

*صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

*سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

*صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

*نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

*شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

*مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

*جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق

*مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

*برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران


 

مهدیه منوچهری

مدیر خدمات پرستاری  

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تماس:  03433729130

داخلی: 131

    

 

 

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

* برنامه ریزی در زمینه ارتقا کیفیت وبهبود خدمات پرستاری

*براورد نیروی انسانی مورد نیاز وتوزیع متوازن نیرو در واحدها

*مشارکت در کمیته های داخل سازمان

*تعیین نیازهای اموزشی پرسنل وبیماران وبرنامه ریزی برای تامین نیازهای اموزشی

 

شرح وظایف سوپروایزرین در گردش :

*نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری

*هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقا خدمات پرستاری

*تامین وایجاد شرایط مناسب واقدام در زمان بحران

*نظارت وکنترل بر رفتار شغلی کارکنان 


 

حکیمه تقی زاده

مسئول امور مالی  

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس:  03433729130

داخلی: 122

 

 

 

 

 

 


شرح فعالیت

*تهیه و تدوین صورتهای مالی واحد و نظارت مستمر بر عملیات امور مالی تطبیق کلیه پرداختها

*با قوانین وآئین نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی

*هماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حالم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالی

*پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ی واحد

*حفظ وشناسائی وهم چنین نگهداری حساب اموال – ماشین آلات – تجهیزات- وسایر دارییهای واحد

*کنترل امضاء اسناد مالی واوراق تعهد آور بر اساس تفویض اختیارات ریاست محترم دانشگاه

*اجرای کد ینگ وسر فصلهای اعلام شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه

*اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغی تخصیصی

*گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

*واگذاری تنخواه گردان به مامورین خرید

*نظارت بر اجرای امور محوله به امور مالی وامین اموال

*مراقبت از پرداخت حقوق ومزایا- اضافه کار – ماموریت – کارانه – پاداشها – حق الزحمه و۰۰

*امضاء اسناد ماالی و چک بانکی

*پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

*نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

*تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*حسابرسی اسناد هزینه.

*پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

*ایجاد دفاتر کل، روزنامه و …. و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

*بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.

*پیگیری درآمدهای ارسالی و وصولی از سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

*نظارت و کنترل درآمدهای نقدی و غیرنقدی واحدهای تابعه.

*تهیه مواد و لوازم و اقلام مصرفی و غیرمصرفی واحدهای تابعه بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*ایجاد اسناد هزینه ای مطابق با خریدهای انجام شده بر اساس اعتبارات و منابع موجود.

*حسابرسی اسناد هزینه.

*پرداخت حقوق و مزایای پرسنل.

*ایجاد دفاتر کل، روزنامه و … و ثبت اسناد هزینه های پرداخت شده.

*بایگانی اسناد هزینه مالی و پرونده های مالی پرسنل.