۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر    تعداد بازدید : 5825

محمد علی کاربخش راوری 

معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان  شهرستان راور 

 

شماره تماس : 3-03433729130

شماره داخلی: 200         

   


شرح وظایف:

 • جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم
 • شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها
 • بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها
 • تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی
 • تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشتی ، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه
 • مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه
 • اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه
 • اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات
 • جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر
 • تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان
 • برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

 

مدیریت در واحدهای بهداشتی:

*برنامه ریزی:

تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

*پشتیبانی:

با توجه به وضعیت نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات

*سازماندهی :

تلاش برای استاندارد سازی منابع شامل ( نیروی انسانی ، تجهیزات ، فضاهای فیزیکی و اعتبارات ) بر اساس برنامه های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه

*پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها ، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات ، پوشش خدمات به گروه های هدف ، نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات ، انضباط اداري و رفتارهاي اجتماعي پرسنل بخش و پايش اجراي برنامه هاي مسئولين گروه هاي کارشناسي و پشتيباني

*هماهنگی:

هماهنگی درون بخشی:

برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی ، کمیته های فنی و ...

برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز ، مسئولین پایگاه های بهداشتی ، سمینار آموزش بهورزی و ...

هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه ، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان ، کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و ... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان ، شورای آموزش و پرورش و ..