۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
۱۴۰۱ شنبه ۲۸ خرداد
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
هفته بدون دخانیات
۱۴۰۱ شنبه ۲۱ خرداد
هفته بدون دخانیات
هفته بدون دخانیات
جلسه آموزشی بیماریهای زئونوز
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد
جلسه آموزشی بیماریهای زئونوز
جلسه آموزشی بیماریهای زئونوز
جلسه توجیهی ماما
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
جلسه توجیهی ماما
جلسه توجیهی ماما
تعیین مراقبت سلامت ناظر
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تعیین مراقبت سلامت ناظر
تعیین مراقبت سلامت ناظر
جلسه بررسی وضعیت درآمد
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
جلسه بررسی وضعیت درآمد
جلسه بررسی وضعیت درآمد
جلسه توجهی پزشکان خانواده
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
جلسه توجهی پزشکان خانواده
جلسه توجهی پزشکان خانواده
بررسی شاخصهای بهداشتی
۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
بررسی شاخصهای بهداشتی
بررسی شاخصهای بهداشتی
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
هفته سلامت مشکلات آلودگی هوا
گشت نظارت بر بازار
۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
گشت نظارت بر بازار
گشت نظارت بر بازار